Monday, July 25, 2005

ETIKA ISLAM DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM

Etika merupakan satu bidang falsafah yang membicarakan tentang tingkah laku manusia dari aspek-aspek lahiriah dan batiniahnya .dalam hubungan dengan sains, etika adalah satu bidang ilmu yang mengkaji soal kebaikan dan keburukan dalam sains; berhubung dengan tatacara untuk mempraktiskan kebaikan dan menolak keburukan dalam amalan dan penggunaan sanis dan teknologi.
Islam telah menyediakan panduan yang sempurna untuk mengatur segala perlakuan manusia dalam apa jua bidang kerjaya sepanjang zaman. Terdapat konsep-konsep asas yang mampu membimbing ahli sains dalam urusan peribadi dan profesyennya. Konsep asas tersebut terdiri daripada tiga unsur utama:
i. Keimanan kepada Allah s.w.t.
Iman adalah teras kepada semua jenis amalan dalam Islam. Seorang ahli sains perlu mempunyai keimanan serta keyakinan yang kukuh kepada Allah dan sentiasa memohon bantuan daripadaNya. Mereka perlu sedar Allah sentiasa melihat segala pemikiran dan perlakuan manusia. Allah merupakan Pencipta dan Pemilik alam yang menjadi bahan kajian dan penggunaan sains dan teknologi. Sesungguhnya keimana kepada Allah akan menyediakan asas yang kukuh kepada kelahiran generasi muslim yang bermoral.

ii. Kepatuhan kepada Syariah dan etika kerka
Seseorang ahli sains perlu mempunyai ketaantan yang tinggi terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan Allah dengan mengambil kira persoalan halal dan haram dalam kerjayanya. Matlamat yang murni dalam pembangunan dan penggunaan teknologi seharusnya seiring dengan kaedah yang tidak melanggar batas-batas ajaran Islam. Kepatuhan kepada peraturan Allah dijadikan asas penting kepada etika kerjanya sekalipun berlawanan dengan tuntutan keinginan kerana sains tidak boleh bersifat neutral dan bebas.

iii. Mementingkan aspek kemanusiaan dan ihsan
Dalam penggunaan sains dan teknologi aspek kemanusiaan dan ihsan merupakan suatu yang tidak boleh diabaikan. Para saintis adalah khalifah Allah di bumi. Mereka bertanggungjawab untuk membawa kemakmuran dan menjaga keharmonian. Mereka perlu menghindari diri dari mengekskploitasi sewenang-wenangnya segala isi kandungan alam semata-mata untuk kepentingan sanis, material dan kekayaan. Mereka perlu melindungi alam sekitar, bersifat belas ihsan dan menghormati hak-hak manusia dan lain-lain kehidupan untuk hidup dengan selesa.
Sebagai rumusannya, seseorang ahli sains atau teknokrat muslim yang ingin melaksanakan sesuatu perbuatan atau amalan sainsnya, seharusnya bermula dengan kepercayaan dan keimanan kepada Allah serta berpegang teguh kepada ajaran agama dalam profesyennya. Beliau juga perlu bertindak untuk memastikan adanya persiapan yang cukup sama ada dari segi kuasa intelek atau pun kuasa emperik yang bercorak teknik. Tindak tanduknya pula dibaluti dengan nilai-nilai etika dan moral yang suci murni berdasarkan prinsip “melakukan sesuatu yang baik dan menjauhi yang mungkar”. Dengan itu persoalan krisis etika dalam pelbagai amalan sains dapat dihindarkan dan sains menjadi ilmu yang mampu memberi manfaat yang menyeluruh.


Dipetik dari “Pengenalan falsafah dan konotasi aksiologi atau etika Islam dalam sains dan teknologi” oleh Zulfikri bin Mohd Zain.

Tuesday, July 19, 2005

Pengenalan Falsafah

1. Maksud falsafah:
Berasal dari perkataan:
Bahasa Arab: falsafah
Bahasa Yunani: philosophia. Philos bererti ‘cinta’ dalam ertikata yang seluas-luasnya, iaitu ingin dan berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan kerana keinginan itu. Sophia bererti bijaksana, pandai atau mengerti dengan mendalam.
· Oleh sebab itu, falsafah bermakna ‘ingin mengerti dengan mendalam, cintakan kebijaksanaan atau cintakan kebenaran.’ (Endang Saifuddin, 1982:75)
· Phytagoras (500-580SM), ahli matematik yang terkenal memperkenalkan falsafah dengan maksud ‘kecintaan terhadap kebijaksanaan dan menggunakannya dengan maksud perbahasan tentang tabiat sesuatu.’
· Plato (427-347 SM): falsafah tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada.
· Aristotles(348-322 SM): ‘falsafah ialah disiplin yang menyelediki asas dan sebab segala benda.’
· Al-Kindi (185-252H/801-866M): ‘falsafah ialah ilmu tentang kewujudan benda-benda, urusan ketuhanan dan urusan kemanusiaan.’
· Al-Farabi (257-339H/870-950M): ‘falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang ada dan bertujuan untuk menyelidiki hakikatnya yang sebenar.’
· Rene Descartes – Bapa Falsafah Moden, Renaissance (1596-1650M): falsafah ialah satu disiplin yang dapat menjelaskan hakikat kebenaran tertinggi (ultimate truth).
· Horald H.Titus: Falsafah merangkumi 4 pengertian; sikap tentang hidup dan tentang alam semesta, satu kaedah pemikiran reflektif dan penyelidikan akliah, satu peringkat masalah, dan satu teori atau system pemikiran. (Endang Saifuddin, 1982:75)
· Max Hocutt: Falsafah; merangkumi asas sikap, kepercayaan dan konsep pemikiran seseorang.


Kesimpulan, falsafah ialah ilmu istimewa yang cuba menjawab masalah atau persoalan yang tidak dapat dijawab oleh pengetahuan biasa (knowledge). Ia adalah hasil dari daya usaha manusia dengan akal yang rasional, kritis dan integral untuk menganalisa objek-objek seperti hakikat alam semesta, kemanusiaan dan ketuhanan. Falsafah juga merupakan ilmu induk, sementara ilmu-ikmu lain adalah bahagian-bahagiannya. Kerana itulah kita dapati dalam sejarah perkembangannya berbagai definisi, skop dan sebagainya telah diberikan. Meskipun terdapat beberapa perbezaan kecil pentakrifannya di kalangan ahli falsafah, namun ia tetap selari dan saling menguatkan. Perbezaan ini seringkali dipengaruhi oleh kelainan disiplin ilmu, aliran pemikiran serta latar belakng ahli falsafah itu sendiri.

2. Falsafah Islam:

Islam bukanlah falsafah, ianya adalah agama wahyu yang bersifat rabbany, mutlak datang dari Allah SWT, suci dari kekurangan dan bersifat menyeluruh, sempurna, anjal (flexible), dan sesuai di semua tempat, masa dan zaman. Namun, Islam tetap membuka ruang kepada pemikiran manusia. Oleh sebab itu, segala pemikiran dan kebijaksanaan manusia dalam aspek-aspek kefalsafahan akan membentuk falsafah Islam jika ianya merujuk kepada neraca Islam.


3. Falsafah Sains:
Sains diambil dari perkataan Inggeris ‘science’. English Oxford Dictionary: sains adalah ‘satu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan pernyataan yang terbukti atau dengan fakta-fakta yang ditinjau dan disusun secara bersistem dan dihimpun dalam bentuk hukum-hukum umum dan ia termasuklah kaedah-kaedah yang boleh dipercayai untuk menghasilkan kebenaran baru dalam lapangannya sendiri.’
Sains juga dikenali sebagai satu disiplin yang menilai sesuatu tinjauan dan maklumat secara objektif, bukan secara subjektif, seperti dengan intuisi, sangkaan atau emosi. Ia juga merupakan percubaan mencari kebenaran dengan kaedah-kaedah yang rasional dan emperikal.
Gabungan di antara falsafah dengan sains dinamakan ‘falsafah sains’ atau ‘philosophy of science’. Falsafah sains berperanan menghubungkan falsafah dengan penyelidikan sains. Ia bermatlamat menyelidiki nature sains, metod saintifik dan logiknya sains, menerokai bidang-bidang yang bersangkut paut dengan sains dan memperkuatkan penemuan sains. (Reese,1980)
Kedudukan hubungan di antara falsafah dengan sains digambarkan oleh Einstein dengan kata-kata: “science without philosophy is blind and philosophy without science is empty”. Sesungguhnya penemuan teori-teori baru dalam bidang sains sering mempunyai implikasi terhadap persoalan falsafah.Dipetik dari kertas kerja yang ditulis oleh Zulfikri bin Mohd Zain, Pengenalan Falsaha dan Konotasi Aksiologi atau Etika Islam dalam Sains dan Teknologi, dibentang dalam Bengkel Peengajaran Kursus Pendidikan Islam Semester 03 peringkat Diploma, UiTM.

Monday, July 18, 2005

Pengenalan Ilmu Ketamadunan

Pengenalan Ilmu Ketamadunan
Organisasi sosial manusia (ijtima’ insani) itu adalah suatu yang harus (wajib). Ahli-ahli falsafah menyatakan hakikat ini dengan berkata: al-insan madaniyyun bit-tab’ei.
Menurut Ibn khaldun, organisasi sosial adalah suatu keharusan (kemestian) bagi manusia. Tanpanya, kewujudan manusia tidak sempurna. Allah s.w.t. mahu memakmurkan dunai ini dengan makhluk manusia dan menjadikan mereka itu sebagai khalifah di permukaan bumi ini tentulah tidak akan terhasil. Inilah ertinya suatu peradaban (‘umran).
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya Adakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa mensucikan-Mu? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”. Al-Baqarah:30
“Dan kepada Thamud, Kami utuskan saudara mereka Salih. Ia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tiada tuhan bagi kamu selain daripada-Nya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan bumi, serta memakmurkan kamu di dalamnya. Maka mintalah ampun kepada-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, lagi memperkenankan doa hamba-Nya”. Hud:61
Definisi
1. Tamadun
Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (social, budaya, politik dll) yang tinggi, peradaban. (KD, hal.1274)
Menurut ‘Uthman El Muhammady, tamadun berasal daripada perkataan ‘maddana’ yang bererti membina sesuatu bandar atau kota; atau seseorang / masyarakat yang mempunyai peradaban. Justeru itu perkataan tamadun boleh diertikan keadaan hidup seseorang bermasyarakat yang bertambah maju ke hadapan.
E. B. Tylor : tamadun dan budaya sama kedudukan – merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan keupayaan-keupayaan serta tabiat-tabiat lain yang di dapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Tamadun : kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku.
Mempunyai kaitan dengan madana : memperhaluskan budi bahasa dan memperelokkan tingkah laku; membuka atau membuat bandar.
Madinah : Bandar
Madani : peradaban dan kemakmuran hidup; orang yang berkelakuan seperti orang bandar yang bersifat halus dalam berbudi bahasa dan beradab sopan dalam tingkah laku.

2. ‘Umran
Dikemukan oleh Ibn Khaldun yang memberi pengertian bahawa kawasan tanah di mana sekumpulan masyarakat yang tinggal menetap di suatu tempat itu dalam keadaan yang berkembang subur lagi makmur; di sebalik kawasan kering dan terbiar. (Zakarian Hashim, 1970)
3. Hadharah
Suatu wilayah yang mengandungi aspek-aspek kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berdasarkan ajaran Islam di kalangan mereka apabila dibentuk kehidupan bernegara dengan kota pertahanan serta kehidupan secara kolektif yang tersusun. (‘Uthman El Muhammady, 1989)
4. Civilization
Berasal daripada istilah bahasa Perancis. Juga mempunyai kaitan rapat dengan istilah civitas dalam bahasa Greek
Jacqueta Hawkes: Kualiti tinggi yang dimiliki oleh sesuatu masyarakat.
Collingwood : keadaan masyarakat yang telah mencapai ciri-ciri masyarakat bandar ataupun mempunyai ciri-ciri persamaan dengan ciri-ciri masyarakat bandar
Samuel Johnson : suatu keadaan yang bertentangan dengan kehidupan biadab (barbaric), iaitu mencapai satu tahap kesopanan yang tinggi
Gordon Childe : memberi penekanan kepada pencapaian material sebagai lambang ketamadunan; pengukuran tamadun adalah berdasarkan kepada kewujudan Bandar atau urban civilization
Edward L. Farmer: unit budaya yang besar yang mengandungi norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi.
Dr. Elbert Schwetzer (Nobel 1954) : keseluruhan kemajuan yang dibuat oleh manusia dalam setiap tindakan dan pemikiran selagi kemajuana ini membawa kepada penyempurnaan kerohanian seorang individu. Elemen ini adalah penyempurnaan etika individu dan komuniti.
Nourouzzaman As Shiddiqi M.A (1986) : Pengolahan akal budi dalam bentuk lahiriah sahaja; seperti mendirikan bangunan pencakar langit, mengirim satelit ke ruang angkasa dan seumpamanya. Jadi civilization yang bermaksud peradaban itu mengandungi erti hanya meningkatkan kemajuan dalam perkembangan social semata-mata.

5. Culture
Akal budi manusia yang bersifat batiniah, iaitu akal budilah yang memberi dorongan kepada manusia untuk menciptakan sesuatu seperti kesusasteraan, kesenian, agama, akhlak dan pembangunan-pembangunan yang lain dalam rangka meningkatakan pencapaian kehidupan manusia yang lebih baik. Jadi culture yang bermaksud kebudayaan itu adalah perkembangan intelektual yang memimpin manusia kedalam kehidupan dari pelbagai lapangan.
Kesimpulan
Sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala perlakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik (termasuklah dalam bidang seni bina dan lain-lain kemahiran), halus, sopan dan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tatasusila, adab, tingkah laku dan budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sebuah bangsa atau negara bangsa. Ringkasnya tamadun boleh dilihat sebagai pencapaian satu bentuk budaya tinggi.

Thursday, July 14, 2005

FAKTA SAINS DAN ISLAM

FAKTA SAINS DAN ISLAM
Lebah Madu
"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia," kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan."(QS. An-Nahl: 68-69)
Hampir semua orang tahu bahwa madu adalah sumber makanan penting bagi tubuh manusia, tetapi sedikit sekali manusia yang menyedari sifat-sifat luar biasa dari penghasilnya, iaitu lebah madu.
Sebagaimana kita ketahui, sumber makanan lebah adalah nektar, yang tidak dijumpai pada musim dingin. Oleh kerana itulah, lebah mencampur nektar yang mereka kumpulkan pada musim panas dengan cairan khusus yang dikeluarkan tubuh mereka. Campuran ini menghasilkan zat bergizi yang baru-iaitu madu dan menyimpannya untuk musim dingin yang akan datang.
Sungguh menarik untuk diketahui bahawa lebah menyimpan madu jauh lebih banyak dari yang sebenarnya. Pertanyaan pertama yang muncul pada benak kita adalah: mengapa lebah tidak menghentikan produksi berlebih ini, yang tampaknya hanya membuang-buang waktu dan energi? Jawaban untuk pertanyaan ini tersembunyi dalam kata "wahyu" yang telah diberikan kepada lebah, seperti disebutkan dalam ayat tadi.
Lebah memproduksi madu bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan juga untuk manusia. Sebagaimana makhluk lain di alam, lebah juga mengabdikan diri untuk melayani manusia; sama seperti ayam yang bertelur setidaknya sebutir setiap hari kendatipun tidak membutuhkannya dan sapi yang memproduksi susu jauh melebihi kebutuhan anak-anaknya.

Organisasi Yang Luar Biasa Dalam Sarang Lebah

Kehidupan lebah di sarang dan produksi madunya sangatlah menakjubkan. Tanpa membahas terlalu terperinci, marilah kita amati ciri-ciri utama "kehidupan sosial" lebah. Lebah harus melaksanakan banyak "tugas" dan mereka mengatur semua ini dengan organisasi yang luar biasa.
Pengaturan kelembapan dan ventilasi: Kelembapan sarang, yang membuat madu memiliki kualitas perlindungan tinggi, harus dijaga pada batas-batas tertentu. Pada kelembapan di atas atau di bawah batas ini, madu akan rusak serta kehilangan kualitas perlindungan dan gizinya. Begitu juga, suhu sarang harus 35 C selama sepuluh bulan pada tahun tersebut. Untuk menjaga suhu dan kelembapan sarang ini pada batas tertentu, ada kelompok khusus yang bertugas menjaga ventilasi.
Jika hari panas, terlihat lebah sedang mengatur ventilasi sarang. Jalan masuk sarang dipenuhi lebah. Sambil menempel pada struktur kayu, mereka mengipasi sarang dengan sayap. Dalam sarang standar, udara yang masuk dari satu sisi terdorong keluar pada sisi yang lain. Lebah ventilator yang lain bekerja di dalam sarang, mendorong udara ke semua sudut sarang.
Sistem ventilasi ini juga bermanfaat melindungi sarang dari asap dan pencemaran udara.
Sistem kesihatan: Lebah menjaga kualiti madu tidak terbatas hanya pada pengaturan kelembapan dan panas. Di dalam sarang terdapat sistem pemeliharaan kesihatan yang sempurna untuk mengendalikan segala peristiwa yang mungkin menimbulkan bakteria. Tujuan utama sistem ini adalah menghilangkan zat-zat yang mungkin menimbulkan bakteria. Prinsipnya adalah mencegah zat-zat asing memasuki sarang. Untuk itu, dua penjaga selalu ditempatkan pada pintu sarang. Jika suatu zat asing atau serangga memasuki sarang walau sudah ada tindakan pencegahan ini, semua lebah berusaha untuk mengusirnya dari sarang.
Sudah jelas lebah tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang ini, apalagi laboratorium. Lebah hanyalah seekor serangga yang panjangnya 1-2 cm dan ia melakukan ini semua dengan apa yang telah diilhamkan Tuhannya
Penyimpanan Maksima Dengan Bahan Minima
Sarang yang dibangun lebah dapat menampung 80 ribu lebah yang hidup dan bekerja bersama-sama, dengan menggunakan sedikit bagian dari lilin lebah.
Sarang tersebut tersusun atas sarang madu berdinding lilin lebah, dengan ratusan sel-sel kecil pada kedua permukaannya. Semua sel sarang madu berukuran sama persis. Keajaiban teknik ini dicapai melalui kerja kolektif ribuan lebah. Lebah menggunakan sel-sel ini untuk menyimpan makanan dan memelihara lebah muda.
Selama jutaan tahun, lebah telah menggunakan struktur segi enam untuk membangun sarangnya. (Sebuah fosil lebah yang berusia 100 juta tahun telah ditemukan). Sungguh menakjubkan bahwa mereka memilih struktur segi enam, bukan segi delapan atau segi lima. Ahli matematik memberikan alasannya: "struktur segi enam adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bahagian unit secara maksimum". Jika sel-sel sarang madu dibangun dengan bentuk lain, akan terdapat bahagian yang tidak terpakai, sehingga lebih sedikit madu yang bisa disimpan dan lebih sedikit lebah yang mendapatkan manfaatnya.
Pada kedalaman yang sama, bentuk sel segi tiga atau segi empat dapat menampung jumlah madu yang sama dengan sel segi enam. Akan tetapi, dari semua bentuk geometris tersebut, segi enam memiliki keliling yang paling pendek.
Kesimpulannya: sel berbentuk segi enam memerlukan jumlah lilin paling sedikit dalam pembangunannya, dan menyimpan madu paling banyak. Lebah tentu tidak akan mampu menghitung ini, yang hanya dapat dilakukan manusia dengan perhitungan geometris yang rumit. Haiwan kecil ini menggunakan bentuk segi enam secara fitrah, hanya karena mereka diajari atau "diilhami" oleh Tuhan mereka.

Cara Menentukan Arah

Lebah biasanya harus terbang menempuh jarak jauh dan menjajagi wilayah luas untuk menemukan makanan. Mereka mengumpulkan serbuk sari bunga dan bahan pembuat madu dalam jarak 800 m dari sarang. Seekor lebah, yang telah menemukan bunga, terbang kembali ke sarangnya untuk memberi tahu lebah lain tentang tempat bunga tersebut. Bagaimana lebah ini menjelaskan lokasi bunga kepada lebah lain di sarang?
Dengan menari!… Lebah yang kembali ke sarangnya mulai menari. Tarian ini adalah untuk memberi tahu lebah lain tentang lokasi bunga. Tarian yang diulang-ulang lebah tersebut mengandung semua informasi tentang sudut, arah, jarak, dan informasi perincian lain tentang sumber makanan, sehingga lebah lain dapat mencapai tempat itu.
Tarian ini berbentuk angka "8" yang diulang terus-menerus oleh lebah tersebut (lihat gambar di atas). Lebah tersebut membentuk bagian tengah angka "8" dengan mengibas-ngibaskan ekor dan bergerak zig-zag. Sudut antara gerakan zig-zag dan garis matahari-sarang menunjukkan arah sumber makanan dengan tepat (lihat gambar di atas).
Akan tetapi, sekadar mengetahui arah sumber makanan tidaklah cukup. Lebah pekerja juga harus "mengetahui" seberapa jauh mereka harus menempuh perjalanan mengumpulkan bahan pembuat madu. Jadi, lebah dari sumber bunga tersebut memberitahukan jarak serbuk bunga dengan gerakan tubuh tertentu, yakni dengan menggoyangkan bahagian bawah tubuhnya dan menimbulkan aliran udara. Misalnya, untuk "menjelaskan" jarak 250 m, ia mengibaskan bagian bawah tubuhnya lima kali dalam setengah minit. Dengan demikian, lokasi pasti sumber makanan tersebut dapat dijelaskan dengan terperinci, baik tentang jarak maupun arahnya.

Keajaiban Madu

Tahukah Anda, betapa madu merupakan sumber makanan penting yang disediakan Allah untuk manusia melalui serangga kecil ini?
Madu tersusun atas beberapa senyawa gula seperti glukosa dan fruktosa serta sejumlah mineral seperti magnesium, kalium, kalsium, natrium, klor, belerang, besi, dan fosfat. Madu juga mengandung vitamin B1, B2, C, B6 dan B3 yang komposisinya berubah-ubah sesuai dengan kualitas nektar dan serbuk sari. Di samping itu, dalam madu terdapat pula sejumlah kecil tembaga, yodium, dan seng, serta beberapa jenis hormon.
Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.(QS. Al Jatsiyah, 45: 13)

BAGAIMANA ALAM INI BERMULA?

BAGAIMANA ALAM INI BERMULA?


ADAKAH ALAM INI ADA PERMULAAN?

BAGAIMANA ALAM INI MULA TERJADI?

Terjadi dengan sendiri?
Terjadi secara kebetulan
Diciptakan dari tiada

BEBERAPA TEORI PERMULAAN KEJADIAN ALAM

TEORI STEADY STATE
Teori ini beranggapan bahawa alam semesta ini sudah ada selamanya dalam susunan seperti yang ada sekarang ini dan zat-zatnya terus menerus terbentuk. Alam ini menurut mereka adalah ciptaan yang selanjar yang bermaksud sentiasa berkembang dan jirim-jirim baru terbentuk sepanjang masa untuk menstabilkan kemampatannya. Bagi mereka alam semesta ini tidak mempunyai permulaan dan tidak mempunyai permulaan dan tidak ada akhirannya. – Thomas Gold dan Fred Hoyle sekitar 1948

TEORI LEDAKAN BESAR (BIG BANG)

Dikemukakan oleh George Gamow (1929) dan dikembangkan oleh Edwin Hubble. Alam semesta ini bermula dengan berlakunya ledakan besar melalui sebuah bola api. Bola api ini bersaiz lebih kecil daripada atom tetapi mempunyai suhu yang amat tinggi sehingga jutaan kali lebih panas daripada matahari. Ledakan tersebut terjadi disebabkan terdapat tenaga yang terpendam di dalamnya.

TEORI EVOLUSI

Ahli evolusi mendakwa setiap kehidupan berubah melalui dua mekanisme; ‘mutasi’ dan ‘pilihan semulajadi’.

“so the situation is beset with difficulties. Perhaps the originon of the universe will never be answered by science”

“Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantu-Ku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga penciptaan diri mereka sendiri; dan tidak sepatutnya Aku mengambil makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu.” Al-Kahf:51

ALAM SEMESTA MENURUT AL-QURAN


CIRI-CIRI YANG PERLU ADA PADA PENCIPTA
HIDUP
ESA
ILMU
KEMAHUAN
KEKUASAAN
KEBIKASANAAN/ KEADILAN
KASIH SAYANG

Al-Quran dengan tegas menyatakan alam ini dicipta oleh Allah.
“Ingatlah hari Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan; sebagaimana Kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, Kami ulangi wujudnya lagi; sebagai satu janji yang ditanggung oleh Kami; sesungguhnya Kami tetap melaksanakannya.” Al-Anbiaa’:104

“Dan tidakkah orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?” al-Anbiaa’:30

“Kemudian Ia menujukan kehendak-Nya ke arah langit sedang langit itu masih berupa asap. lalu Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: Turutlah kamu berdua akan perintah-Ku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa! Keduanya menjawab: Kami datang dengan sukarela.” Fussilat:11


PANDANGAN ISLAM MENGENAI PENCIPTAAN ALAM

DICIPTAKAN DARI TIADA

“Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi; dan apabila Ia berkehendakkan sesuatu, maka Ia hanya berfirman kepadanya: Jadilah! Lalu menjadilah ia”. Al-Baqarah:117

TUHAN YANG MAHA ESA MEMILIKI SEGALA SIFAT KESEMPURNAAN

“Allah, tiadalah Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selamanya mentadbirkan (sekalian makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izin-Nya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatupun dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah memelihara keduanya. Dan Dialah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar”. Al-Baqarah:225

SETIAP CIPTAAN ADA TUJUAN/HIKMAH

“Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-oang yang berakal. (Iaitu) orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah engkau menjadikan semuanya ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka”. Aali ‘Imran:190-191

ALAM INI TIDAK KEKAL

“Dan berilah kepada mereka misal perbandingan Kehidupan dunia ini umpama air yang Kami turunkan dari langit, lalu suburlah kerananya tanaman di bumi; kemudian menjadilah ia kering ditiup angin; dan adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. Al-Kahfi:45