Wednesday, April 26, 2006

PRINSIP PENGURUSAN ISLAM

Prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, tindakan atau pelaksanaan. Dalam kontek pengurusan Islam, prinsi[ bertindak selaku landasan dalam melaksanakan kegiatan pentadbiran atau pengurusan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah dirancang dan ditetapkan.

Pentadbiran dan pengurusan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah di samping tidak mengenepikan daya pemikiran manusia. Lantaran itu prinsip pengurusan Islam bersifat global, universal dan kekal.

Di antara prinsip pengurusan Islam:

Kepatuhan kepada Keesaan Allah

Kepatuhan kepada Keesaan Allah menjadi teras kepada Islam. Seluruh aktiviti manusia terikat dengan kepercayaan dan keyakinan bahawa Allah Yang Maha Agong mentadbir dan mengurus segala-galanya.

Kepatuhan manusia kepada keesaan dan kekuasaan Allah akan melahirkan para pekerja, pentadbir dan pengurus yang sedar tentang tanggungjawab mereka yang sebenarnya. Justeru pentadbiran atau pengurusan akan menjadi perantaraan serta alat yang boleh memartabatkan kemanusiaan dalam diri manusia. Ia boleh menyusun dan mengagihkan segala nilai yang diperlukan oleh manusia secara adil dan saksama. Inilah hasrat yang ingin dicapai oleh sesuatu pengurusan atau pentadbiran.

Mengimplementasikan Amalan Syura

Islam menjadikan amalan syura sebagai suatu pendekatan yang perlu diterapkan dalam segala bidang kehidupan.

Proses syura yang dijalankan akan memberi peluang kepada yang terlibat untuk mengemukakan pandangan secara bebas dan pada masa yang sama menghargai pandangan pihak lain. Akhienya keputusan yang terbaik akan dapat dicapai melalui penyertaan pelbagai pihak.

Mementingkan Persamaan (al-Musawah)

Para pentadbir, pengurus, ketua dan lain-lain adalah sama di sisi peraturan dan undang-undang Islam. Tiada sesiapa yang boleh dilucutkan hak asasinya melainkan mengikut undang-undang.

Setiap pekerja adalah sama dari segi:
i. Tanggungjawab terhadap undang-undang.
ii. Tanggungjawab terhadap hukuman.
iii. Agihan dan penerimaan kemudahan-kemudahan.

Mendaulatkan keadilan (al-‘Adalah)

Keadilan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat dan keadaan yang betul. Ia mesti dipatuhi di dalam setiap aktiviti.

Skop keadilan teramat luas, meliputi Keadilan dalam:
i. urusan persendirian
ii. menguruskan harta
iii. pertuturan
iv. proses perbicaraan dan penghukuman
v. melayani mereka yang tidak sealiran pendapat.

Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan keadilan boleh berlaku dalam hal-hal-hal seperti berikut:
i. Keadilan dalam bentuk persamaan – semua kakitangan dibayar gaji pada hari yang sama.
ii. Keadilan dalam bentuk yang berbeza – jumlah imbuhan atau gaji diberi berbeza mengikut kepakaran atau profesion masing-masing.
iii. Keadilan dalam bentuk hak keistimewaan – ketua boleh menetapkan peraturan dalam pejabat demi kebaikan jabatannya.

Mengtumakan Kebebasan (al-Hurriyyah)

Mengikut undang-undang, setiap orang berhak untuk mendapat kebebasan dalam perkara berikut:
i. Kebebasan diri
ii. Kebebasan beragama
iii. Kebebasan bergerak
iv. Kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat
v. Kebebasan mencari dan memiliki harta dengan cara yang halal.

1 comment:

elmo said...

assalamualaikum..
saya amat tertarik dgn topik prinsip pengurusan islam.dimana saya boleh dapatkan maklumat tersebut secara terperinci lagi?