Monday, August 27, 2012

Hudud Allah


Setiap kali timbul isu pelaksanaan hukum hudud, bermacam-macam ulasan dikemukakan, berbagai-bagai reaksi dibangkitkan bagaikan tiada kesudahan. Sebagai mukmin, sepatutnya kita yakin dan terima dengan redha apa yang Allah dan Rasul tentukan. Itulah hakikat iman: yakin dan redha.

“Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata.” (Al-Ahzab:36)

“Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: Kami dengar dan kami taat: dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan.” (An-Nur:51)

“Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.” (An-Nisaa’:65)

Perkataan HUDUD disebut di dalam al-Quran beberapa kali dalam pelbagai konteks. Setiap kali perkataan HUDUD disebut semuanya disandarkan kepada Allah (hududullah).

“Dihalalkan bagi kamu, pada malam hari puasa, bercampur (bersetubuh) dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu Dia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam (kegelapan malam), iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam (maghrib) dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah HUDUD Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumNya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa.” (Al-Baqarah:187)

“Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah dia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri) takut tidak dapat menegakkan HUDUD Allah. Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan HUDUD Allah, maka tidaklah mereka berdosa; mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebuskan dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah HUDUD Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar HUDUD Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesudah (diceraikan dua kali) itu, jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau dia diceraikan (oleh suami baru itu dan habis idahnya), maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (berkahwin semula), jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan HUDUD Allah dan itulah HUDUD Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya.” (Al-Baqarah:229-230)

Persoalan yang dibincangkan dalam ayat-ayat di atas adalah mengenai perceraian dan hubungan suami isteri. Istilah hudud bermaksud syari’at yang ditetapkan oleh Allah. Ia merupakan sempadan yang tidak boleh dilanggari atau dilepasi. Rasulullah s.a.w. menjelaskan di dalam sepotong Hadis sahih riwayat al-Bukhari bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah meletakkan sempadan-sempadan (hudud), maka janganlah kamu melanggarinya. Dia telah memfardhukan kefardhuan-kefardhuan, maka janganlah kamu meninggalkannya. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencerobohinya. Dan Dia telah diam (tidak menyebut) tentang beberapa perkara kerana kasihan belas kepada kamu, bukan kerana Dia lupa, maka janganlah kamu bertanya-tanya tentangnya.” (Tafsir Ibn Kathir, jld 1, hal 207)

“Segala hukum yang tersebut adalah HUDUD Allah dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan RasulNya dan melampaui HUDUDNya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api Neraka, kekallah dia di dalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina.” (An-Nisaa’:13-14)

Dua ayat daripada surah an-Nisaa’ di atas pula didatangkan selepas Allah Ta’ala mengupas secara terperinci mengenai kaedah pembahagian harta pusaka yang juga merupakan satu ketentuan yang tidak boleh diubah dan ditukar ganti. Dalam konteks ini, Ibn Kathir mengemukakan satu Hadis yang diambil daripada Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: “Sesungguhnya seorang lelaki itu telah beramal dengan amalan ahli kebaikan selama 70 tahun, tetapi dia melakukan penyelewengan di dalam wasiatnya, dengan itu dia menutup usianya dengan amalan kejahatan, lalu dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki itu beramal dengan amalan ahli kejahatan selama 70 tahun, tetapi dia berlaku adil di dalam wasiatnya, dengan itu dia menutup usianya dengan amal yang baik, maka dia masuk syurga.” Dan Abu Hurairah berkata: “Bacalah jika kamu mahu ayat “An-Nisaa’: 13 dan 14.” (Tafsir Ibn Kathir, jil 1, hal 366)

“Orang-orang A`rab lebih keras kufurnya dan sikap munafiknya dan sangatlah patut mereka tidak mengetahui HUDUD yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah:97)

“HUDUD yang diturunkan oleh Allah” di dalam ayat di atas bermaksud kefardhuan-kefardhuan yang disyari’atkanNya. Ada yang berpendapat maksudnya ialah hujjah atau dalil yang dikemukakan Allah untuk menthabitkan RububiyyahNya dan kebenaran rasul-rasul yang diutuskanNya. (Tafsir al-Qurtubi)

“Dan orang-orang yang "ziharkan" isterinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan (bahawa isterinya itu haram kepadanya), maka hendaklah (suami itu) memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua (suami isteri) bercampur. Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran (supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu) dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan. Kemudian, sesiapa yang tidak dapat (memerdekakan hamba), maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka (suami isteri) itu bercampur. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan RasulNya (dengan mematuhi perintahNya serta menjauhi adat Jahiliah) dan itulah HUDUD Allah, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.” (Al-Mujadilah:3-4)

Ayat 3 dan 4 surah al-Mujadilah ini juga berkaitan dengan hubungan suami isteri. Perkataan hudud di dalam ayat di atas bermaksud perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. (Tafsir Ibn Kathir, jil 3, hal 460)
Yang diharamkan dalam ayat ini ialah mendera dan menzalimi isteri dengan cara menyamakannya dengan ibu sendiri. Lalu dia diabaikan tanpa disetubuhi.

“Wahai Nabi! Apabila kamu (engkau dan umatmu) hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan idahnya dan hitunglah masa idah itu (dengan betul), serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai idahnya) dan janganlah pula (dibenarkan) mereka keluar (dari situ), kecuali (jika) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan itulah HUDUD Allah (maka janganlah kamu melanggarnya) dan sesiapa yang melanggar HUDUD Allah maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepada dirinya. (Patuhilah hukum-hukum itu, kerana) engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan, sesudah itu, sesuatu perkara (yang lain).” (At-Talaq:1)

Ayat 1 daripada surah at-Talaq menghuraikan tentang hak isteri selepas diceraikan suami. Hak itu merupakan syari’at yang ditentukan Allah yang tidak boleh dilanggari. (Tafsir Ibn Kathir, jil 3, hal 513)

Jelas bahawa perkataan hudud bermaksud syari’at dan batas-batas yang ditentukan Allah supaya mukmin mematuhi dan melaksanakannya. Tidak ada beza antara satu hukum dengan yang lain, sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan dan sebagainya. Apa saja yang ditentukan Allah, ia merupakan HUDUD yang wajib dipatuhi. Itulah antara ciri orang beriman yang telah menjual diri dan hartanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla.

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu dan (ketahuilah bahawa) jual beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar. (Mereka itu ialah): Orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara (untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga HUDUD Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (yang bersifat demikian).” (At-Taubah:111-112)

No comments: