Tuesday, December 01, 2015

MANDI WILADAH


Ramai yang masih keliru dan menyebarkan kekeliruan tentang mandi wiladah. Mereka menyangka mandi wiladah adalah WAJIB ke atas semua wanita yang melahirkan anak, selain daripada mandi NIFAS. Sehingga ada yang mengatakan sesiapa yang tidak mandi wiladah tidak diterima ibadahnya.

Di dalam kitab Fiqh Islami waAdillatuhu, karangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhali, juzuk 1, halaman 446 – 447, menyebut bahawa perkara yang mewajibkan mandi adalah HAID dan NIFAS. Dalil wajib mandi kerana haid ialah firman Allah yang bermaksud: "Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.” (Al-Baqarah:222)
Juga sabda Nabi s.a.w. kepada Fatimah binti Abi Hubaisy bermaksud: “Apabila datang haid, tinggalkanlah solat. Apabila ia berhenti, mandi dan solatlah.” Riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Adapun dalil wajib mandi kerana nifas, ia merupakan persepakatan ulamak tanpa khilaf antara mereka. Mereka memberi alasan bahawa darah nifas merupakan darah haid yang terkumpul.

Apakah perbezaan antara nifas dengan wiladah?

Nifas dari segi bahasa bermakna bersalin atau melahirkan anak. Dari segi syarak, nifas bermaksud darah yang keluar selepas keluarnya nafs, iaitu jiwa atau anak. Dan wanita tersebut iaitu yang melahirkan dipanggil nufasaa'.

Wiladah dari segi bahasa juga bermakna melahirkan anak. Maka nifas dan wiladah dari segi bahasa bermakna bersalin atau melahirkan anak.

Dari sudut istilah, nifas bermaksud darah yang keluar selepas keluarnya anak. Wiladah adalah melahirkan anak tanpa diikuti keluarnya darah selepas itu. Hal sebegini sangat jarang berlaku.

Adakah melahirkan anak tanpa darah nifas mewajibkan mandi?

Fuqahak berbeza pendapat mengenainya. Pendapat yang muktamad di kalangan fuqahak malikiyyah (mazhab maliki), pendapat yang menjadi pilihan di kalangan fuqahak hanafiyyah (mazhab hanafi) dan yang paling sahih di kalangan fuqahak syafi'eiyyah (mazhab syafi'ei) WAJIB MANDI.

Manakala pendapat yang rajih di kalangan fuqahak hanabilah (mazhab hanbali) TIDAK WAJIB MANDI jika bersalin tanpa darah kerana tidak terdapat nas mengenainya. Maka ia tidak membatalkan puasa dan tidak haram bersetubuh sebelum mandi, (sedangkan haid dan nifas haram bersetubuh sebelum mandi).

Maka kesimpulannya, wanita yang ada nifas selepas bersalin TIDAK WAJIB MANDI melainkan selepas darah nifasnya kering. Manakala wanita yang bersalin tanpa nifas, khilaf di kalangan fuqahak sama ada wajib mandi atau tidak. Termasuk di kalangan fuqahak mazhab syafi'ei sendiripun khilaf.

Allahu A'lam.

No comments: